Błędny login lub hasło

REGULAMIN


§1

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługodawca świadczy następujące usługi:

1. Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach zamieszczonych i publikowanych w bazie serwisu.

2. Umożliwia założenie, lub stworzenie  własnego Profilu firmowego, lub Profilu fachowca.

3. Umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii i ocen o przedsiębiorcach lub instytucjach.


§2

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Organizator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego regulaminu.

2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

          - Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej  wersji dostępnej na stronie producenta(http://www.moziilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

          - Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL/TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

3. Wszelkie prawa do informacji zgromadzonych na serwerze bazy danych przysługują organizatorowi.

4. Prawa autorskie czy licencje do treści zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie organizatorowi i jego kontrahentom. Użytkownik korzystający z serwisu nie nabywa żadnych praw autorskich czy licencji, do treści Serwisu.

5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania  bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie. generowania za pomocą specjalnego oprogramowania zapytań , wykonywania operacji inżynierii zwrotnej  wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych.

6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w serwisie przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim , organizator prezentuje w serwisie utwory, znaki towarowe, bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności  umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

7. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu.

8. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Organizator w żadnym przypadku nie jest stroną transakcji w realizowanych przez użytkownika i podmiot reklamujący lub ogłaszający się ze pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszeń, Organizator zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

9. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

11. Organizator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§3

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację na portalu rekomenduj.online.

2. Zakładając Profil Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie www.rekomenduj.online.

5. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich modyfikację. Organizator nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy.

6. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego profili odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie. Organizator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, zawartą w niniejszym regulaminie, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Poprzez Rejestrację w Serwisie i Aktywację Profilu  Użytkownik:

8. Poprze rejestrację w Serwisie zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.

9. Każdy użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie  z Serwisu swojego Profilu.

10. Każda z stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez usunięcie Profilu, jeśli działanie Użytkownika jest niezgodne z przepisami prawa, lub niniejszym regulaminem.

§4

OCENY I REKOMENDACJE

1. Opinie o firmach i fachowcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej oraz opierać się na zasadach rzetelności i uczciwości Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączą odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez siebie opinii.

2. Zabronione jest zamieszczanie za pomocą mechanizmu dodawania opinii jakichkolwiek treści reklamowych.

3. Zamieszczane informacje lub opinie o firmach nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, ani zasad współżycia społecznego. Zabronione jest używanie zwrotów wulgarnych , niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień i nawiązywanie do życia prywatnego.

4. Organizator ma pełne prawo i możliwość nieopublikowania opinii, lub informacji a już opublikowane usunąć, jeśli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, lub gdy są sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami dobrego współżycia społecznego.

§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityki prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępnione wszystkim podmiotom  zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

2. Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności  na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się w zależności od ich charakteru - automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

4. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies zamieszczone w zakładce polityka prywatności.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie, bądź złamanie prawa oraz szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych , ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw  autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec użytkownika za jakiekolwiek straty wynikając e z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz zapisami niniejszego regulaminu korzystania z Serwisu wykorzystują treści w nim zawarte.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.


§7

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie programu rekomenduj.online. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż  w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji nie podlega odwołaniu.

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy wysyłając na adres siedziby Organizatora stosowne oświadczenie listem poleconym, oraz wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora odstępne w wysokości:

a) 0% wartości umowy, jeśli rezygnacja wpłynęła w terminie 7 dni od daty zaakceptowania warunków przesłanych mailem.

b) 100% wartości umowy, jeśli rezygnacja wpłynęła w terminie przekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy.


§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.